Veiligheidscultuur meten

Het in kaart brengen van de veiligheidscultuur begint met een nulmeting. Met deze nulmeting krijgt een bedrijf inzicht in de kenmerken van de veiligheidscultuur. Afgezet tegen het ambitieniveau van de organisatie m.b.t. veiligheid ontstaat een beeld over wat goed gaat en wat beter kan.

Voor het in kaart brengen van de Veiligheid/cultuur maken wij gebruik van twee methodieken:

Methodiek 1:

O.a. de veiligheidsladder. Deze methodiek is afgeleid van de Hearts and Minds methodiek en beschrijft de omgang met veiligheid aan de hand van een aantal thema’s zoals beleid, doelen, leiderschap, etc. Per thema wordt aangegeven op welk niveau van de ladder dit functioneert (reactief, calculatief, proactief of generatief) en worden adviezen gegeven ter verbetering. Safety Improvement Company is kennispartner van de NEN en is hiermee betrokken bij de verdere ontwikkeling van de veiligheidsladder. Daarnaast zijn enkele medewerkers van ons al sinds 2010 betrokken bij de ontwikkeling van de veiligheidsladder en vergelijkbare instrumenten.

Het toepassen van de veiligheidsladder geeft een globaal beeld van hoe de organisatie met veiligheid omgaat ofwel de perceptie van de medewerkers over het veiligheidsniveau. Om een compleet beeld te krijgen adviseren wij daarnaast een onderzoek te verrichten naar de gedeelde overtuigingen, waarden en gedragspatronen, zie hieronder.

Methodiek 2:

Waarden onderzoek. Dit onderzoek beschrijft de gedeelde overtuigingen, gedeelde waarden en gedragspatronen van de organisatie. Dit onderzoek geeft antwoord op welke de gedragspatronen dominant zijn en waardoor deze in stand worden gehouden. Deze informatie is cruciaal bij het inrichten van de interventies (workshops, games, etc.).

Onderstaand figuur 1. Geeft grafisch het verschil tussen deze twee methodieken weer. De bovenkant van ijsberg (safety climate) betreft het onderzoek met hulp van een veiligheidsladder, de onderkant van ijsberg (safety culture) heeft betrekking op het onderzoek naar de gedeelde overtuigingen, gedeelde waarden en gedragspatronen

ijsberg

figuur1

… lees meer over het verbeteren van de veiligheidscultuur.