Artikelen over gedragsbeinvloeding

Wij zijn gevraagd om een aantal artikelen over gedragsbeinvloeding te schrijven voor arbo-online.nl.

In deze serie van artikeltjes laten wij het volgende zien:

 • Hoe je het elkaar aanspreken kunt stimuleren
 • Wat is Nudging en hoe kun je dit toepassen op veilig gedrag
 • Veiligheid door een roze bril; de invloed van gedrags-bias
 • Behavioral safety, waar op te letten
 • Intention-action gap, de kloof tussen goede voornemens en doen

https://www.arbo-online.nl/24883/lastig-maar-belangrijk-zo-leer-je-om-elkaar-aan-te-spreken-op-onveilig-gedrag-op-de-werkvloer

https://www.arbo-online.nl/24700/door-een-duwtje-in-de-rug-onbewust-de-goede-kant-op-dit-kan-nudging-doen-voor-veilig-gedrag-op-de-werkvloer

https://www.arbo-online.nl/25351/beware-of-the-bias-zo-houden-we-een-realistische-kijk-op-risicos-op-het-werk

https://www.arbo-online.nl/25558/gedrag-observeren-en-bijsturen-zo-zorg-je-dat-de-veiligheidsrondgang-werkt

https://www.arbo-online.nl/25121/de-intention-action-gap-zo-dicht-je-de-kloof-tussen-goede-voornemens-en-nieuw-gedrag

Wij hebben het hoofdstuk over gedragsbeïnvloeding verzorgd voor de praktijkgids Arbeidsveiligheid, editie 2021

Onze inspanning op gebied van veiligheidscultuur en gedragsbeïnvloeding is niet onopgemerkt gebleven. 

Nadat wij vorig jaar waren gevraagd om het hoofdstuk te schrijven over veiligheidscultuur voor de praktijkgids Arbeidsveiligheid, editie 2021zijn wij inmiddels ook gevraagd om een hoofdstuk te schrijven over gedragsbeïnvloeding.

Dit geeft ons de kans om te laten zien welke evidence based inzichten er zijn om (veilig)gedrag te beïnvloeden. Hierbij laten wij vanuit verschillende invalshoeken zien hoe men binnen een organisatie gedrag kan beïnvloeden.

Op een praktische wijze zullen wij stapsgewijs inzichtgeven hoe dit in de praktijk aan te pakken, gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk en de Do’s en Don’ts.

Samenwerking met o.a. BASF, KLM, HEIJMANS, SCHIPHOL

Stimuleren van veilig gedrag is een complex thema wat veel organisatie bezighoudt. Om de handen ineen te slaan hebben o.a. BASF, HEIJMANS, KLM en Safety Improvement Company een uitwisselingsplatform Arbeidsveiligheid opgericht. Het platform richt zich in het bijzonder op de soft controls van veiligheid, d.w.z. gedrag, leiderschap, organisatiecultuur, etc. 

Het doel is om van elkaar leren om de effectiviteit van de inspanningen rondom het stimuleren van veilig gedrag te verhogen.

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Safety Improvement Company respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): Safety Improvement Company
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Safety Improvement Company, gevestigd te Diedenweg 13, 6703GRWageningen, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Safety Improvement Company. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@safety-improvement-company.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@safety-improvement-company.nl.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: G.Koomen, info@safety-improvement-company.nl.

3-daagse masterclass veiligheid en gedrag

Behaviour Based Safety (BBS) of Brain Based safety? ASE-MODEL of Cultuurmetingen? Er zijn vele stromingen en modellen binnen de wereld van gedrag en veiligheid. Maar wat is nu de beste aanpak of maakt het niet uit?

Wilt u meer weten over veilig gedrag en cultuur, en over hoe deze te beïnvloeden? Wilt u weten wat wetenschappelijk onderzoek ons hierover leert? Wilt u weten welke rol u als (intern) adviseur het beste kunt aannemen?

Deze masterclass is ontwikkeld en wordt gegeven door dr. Walter Zwaard en ing. Guus Koomen. Daarnaast worden iedere trainingsdag gastcolleges verzorgd door experts en wetenschappelijk onderzoekers op deelterreinen. Bij de laatste masterclass waren er onder andere bijdragen van dr. Frank Guldenmund (cultuuronderzoeker, TU Delft) en dr. Jop Groeneweg (cognitief psycholoog, Universiteit Leiden).

Meer weten ? Klik hier voor de brochure over de masterclass

Klanten van Safety Improvement Company en RISKONET krijgen 10% korting.

Deze training wordt in regel in company  gegeven voor meer informatie: info@safety-improvement-company.nl

Nieuw dienstverlening: Virtual Reality veiligheidstrainingen

Safety Improvement Company is partner van virtualsafetytraining.nl. Dit bedrijf ontwikkelt veiligheidstrainingen in een VR omgeving. Dit kunnen zowel 360 graden films als volledig gesimuleerde omgevingen zijn. Medewerkers leren door fouten te maken. De ‘echte’ werkelijk biedt deze ruimte vaak niet. In VR is het mogelijk om risicovolle situaties onbeperkt te trainen zonder dat de medewerker daadwerkelijk in gevaar komt. Meer informatie hierover vind je op www.virtualsafetytraining.nl.